Advokátní kancelář Vácha & Kolář

Kontaktujte nás +420 224 251 568

Jaké právní zaměření naše kancelář poskytuje?

Novinky v právním světě

Změny u daně z nabytí nemovitých věcí

Již od podzimu roku 2016 vstoupí v účinnost novela zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., která oproti původní úpravě stanoví, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude výlučně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. V této souvislosti dojde rovněž ke zrušení ručení druhé smluvní strany za zaplacení této daně. Po účinnosti novely bude za daň tedy odpovídat (a daňové přiznání bude podávat) pouze nabyvatel. Převodce nemovité věci ručitelem nebude. Novela zákonného opatření by měla nabýt účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že novela byla již podepsána ze strany ptrezidenta republiky, mohlo by k jejímu vyhlášení dojít již během srpna 2016, a novela by tak nabyla účinnosti již 1. listopadu 2016.

Více
Nový Občanský zákoník

Nový občanský zákoník reaguje na potřebu změny v soukromém právu, když předchozí Občanský zákoník byl přijat již v roce 1964. Od té doby došlo k mnoha úpravám (novelizacím). Dřívější úprava občanskoprávních vztahů byla roztříštěná v několika různých právních předpisech. Nejen právnická veřejnost tak při řešení případu musela vycházet nejen z občanského zákoníku, ale také např. ze zákonu o rodině, obchodního zákoníku či dalších právních předpisů. Nový občanský zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí – Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. V obecné části jsou především vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text občanského zákoníku pracuje. Část Rodinné právo v sobě zahrnuje původní zákon o rodině. Dotýká se jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi. Část Absolutní majetková práva v sobě skrývá definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění. Čtvrtá část nazvaná Relativní majetková práva je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (tedy i odpovědnost za škodu). Poslední část se zabývá především legislativně technickou problematikou, mimo jiné tím, které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny.

Více
Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích představuje druhou část rekodifikace soukromého práva, která úzce navazuje na Nový občanský zákoník. Tento zákon není však pokračovatelem zrušeného obchodního zákoníku, nýbrž zvláštním předpisem, který se zabývá úzce vymezeným okruhem právnických osob – obchodními korporacemi. Pod pojem obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích zahrnuje všechny formy obchodních společností (spol. s ručením omezeným, akciovou spol., komanditní spol., veřejnou obchodní spol., evropskou spol. a evropské hospodářské zájmové sdružení) i družstev (tedy družstvo v užším smyslu, bytové družstvo, sociální družstvo a evropské družstvo), nicméně jeho úprava dopadá především na tuzemské formy těchto korporací, neboť ty evropské jsou primárně upraveny zvláštními předpisy EU. Zákon o obchodních korporacích upravuje základní podmínky fungování obchodních korporací – od jejich založení, přes rozložení vnitřní struktury orgánů, odpovědnosti členů těchto orgánů, činnosti v rámci koncernů až po jejich zrušení. Přesto v jeho textu nenalezneme všechny tyto podmínky. Některé jsou řešeny na obecnější úrovni v NOZ, jiné naopak na úrovni specifičtější ve zvláštních zákonech (např. v zákoně o přeměnách obchodních společností či v zákoně o veřejných rejstřících). Zákon o obchodních korporacích je tedy nutné chápat jako podstatný, nicméně stále jen dílčí článek víceúrovňové struktury právní úpravy obchodních korporací, a nikoliv jako všezahrnující kodex těchto organizací.

Více

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace